Chương trình đào tạo ngành Điều Dưỡng – Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG
TT Nội dung Số TC Số tiết Số tiết học
LT TH TT Thi/
NN KT
I CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CHUNG
1 Chính trị 4 75 41 29 0 5
2 Pháp luật 2 30 22 6 0 2
3 Giáo dục QP-AN 3 75 36 36 0 3
4 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 4
5 Tin học 3 75 15 58 0 2
6 Ngoại ngữ 5 120 42 72 0 6
  Cộng 19 435 161 252 0 22
II CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN           
II.1 CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CƠ SỞ NGÀNH            
7 Sinh học di truyền 2 45 15 28 2
8 Giải phẫu – Sinh lý – Sinh lý bệnh 4 75 45 28 0 2
9 Vi sinh vật – Ký sinh trùng Y học 3 60 30 28 0 2
10 Hóa sinh Y học 3 60 30 28 0 2
11 Sinh lý bệnh và miễn dịch 2 45 15 28 0 2
12 Dược lý học 3 60 30 28 0 2
13 Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 3 60 30 28 0 2
14 Nâng cao sức khỏe 2 44 14 28 0 2
15 Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng 2 45 15 28 0 2
16 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 45 15 28 0 2
17 Điều dưỡng cơ sở I 5 135 30 55 45 5
18 Điều dưỡng cơ sở II 4 90 30 55 0 5
19 Dịch tễ học 2 30 29 0 0 1
20 Dinh dưỡng và Vệ sinh ATTP 2 45 15 28 0 2
  Cộng 39 839 343 418 45 33
  CÁC MÔ DUN CHUYÊN NGÀNH            
21 Điều dưỡng Nội I 4 105 30 30 40 5
22 Điều dưỡng Nội II 3 75 30 0 40 5
23 Điều dưỡng Ngoại 6 180 45 0 125 10
24 Điều dưỡng Sản I 4 105 30 28 40 7
25 Điều dưỡng Sản II 3 90 15 0 70 5
26 Điều dưỡng Nhi I 4 126 30 26 65 5
27 Điều dưỡng Nhi II 3 93 15 28 45 5
28 Điều dưỡng các bệnh truyền nhiễm 4 120 30 0 80 10
29 Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa 5 120 45 28 40 7
30 Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu 2 100 15 0 80 5
31 Điều dưỡng cộng đồng 3 105 15 0 80 10
32 Nghiên cứu khoa học điều dưỡng 2 45 15 0 28 2
33 Quản lý điều dưỡng 2 45 15 0 28 2
34 Thực tế tốt nghiệp 6 270 0 0 265 5
  Cộng 51 1579 330 140 1026 83
  TỔNG CHƯƠNG TRÌNH 109 2853 834 810 1071 138
               
Bố trí học tập:      
Học lý thuyết: bằng hoặc dưới 25 tiết/tuần      
Học thực hành tại trường: bằng hoặc dưới 25 tiết/tuần        

 

 

Bài viết liên quan