Chương trình đào tạo ngành Dược – Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH DƯỢC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG
TT Nội dung Số TC Thời gian học (giờ)
Số tiết Chia ra
LT TH TTNN KT
I Các môn học/mô đun chung 19 435 161 252 0 22
1 Chính trị 4 75 41 29 0 5
2 Pháp luật 2 30 22 6 0 2
3 Giáo dục QP – AN 3 75 36 36 0 3
4 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 4
5 Tin học 3 75 15 58 0 2
6 Ngoại ngữ 5 120 42 72 0 6
II Các môn/mô đun chuyên môn 92 2290 718 830 688 54
II.1 Các môn học/mô đun cơ sở 23 505 208 200 80 17
7 Hóa học 2 30 28 0 0 2
8 Giải phẫu- Sinh lý – Sinh lý bệnh 4 90 30 56 0 4
9 Vi sinh – Ký sinh trùng Y hoc 2 45 15 28 0 2
10 Hóa sinh 3 60 30 28 0 2
11 Hóa phân tích 4 91 30 59 0 2
12 Thực vật 3 60 30 29 0 1
13 Bệnh học 5 129 45 80 4
II.2 Các môn/mô đun chuyên ngành 69 1785 510 630 608 37
14 Hóa dược 4 76 45 29 0 2
15 Dược liệu 5 105 45 58 0 2
16 Bào chế dượcc I 4 90 30 58 0 2
17 Bào chế dược II 4 90 30 58 0 2
18 Dược lý I 4 90 30 58 0 2
19 Dược lý II 5 105 45 58 0 2
20 Pháp chế dược 4 75 45 0 28 2
21 Tổ chức và kinh doanh dược 3 60 30 0 28 2
22 Kiểm nghiệm 5 105 45 58 0 2
23 Kinh tế dược 4 90 30 0 58 2
24 Marketting dược 4 90 30 0 58 2
25 Đảm bảo chất lượng thuốc 4 75 45 0 28 2
26 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng 4 105 45 0 58 2
27 Viết và đọc tên thuốc 2 44 15 28 0 1
28 Thực tế tốt nghiệp 8 360 0 0 350 10
29 Ôn và thi TN 5 225 0 225 0 0
TỔNG THỜI GIAN 111 2725 879 1082 688 76
Bố trí học tập:
·      Học lý thuyết: bằng hoặc dưới 25 tiết/tuần
·      Học thực hành tại trường: bằng hoặc dưới 25 tiết/tuần

Bài viết liên quan