KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2020

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

PHÒNG TUYỂN SINH

——————————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức công tác tuyển sinh năm 2020

Căn cứ vào quyết định số 1866/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng (tại điều 2 theo Quyết định số 1866/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH) như sau: Trường có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:57/2019/GCNĐKHĐ – TCGDNN ngày 26/6/2019; 57a/2019/GCNĐKBS – TCGDNN ngày 07/02/2020; 57b/2019/GCNĐKBS – TCGDNN ngày 26/2/2020;

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Quy mô, ngành/nghề, phương thức và thời gian tuyển sinh.                             

1. Tuyển sinh các trình độ

 • Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.
 • Tuyển sinh các lớp ngắn hạn, đào tạo thường xuyên theo nhu cầu của xã hội.
 • Tuyển sinh các lớp liên thông, văn bằng 2.   
 •  Ngành/nghề, quy mô tuyển sinh: Thực hiện theo phụ lục (có các phụ lục kèm theo).                                                                                                                     
 •  Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm, từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

II. Tổ chức thực hiện

 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký hội đồng tuyển sinh năm 2020. Thời gian thực hiện trong tháng 02 năm 2020.
 2. Xây dựng các chỉ tiêu tuyển sinh của các bậc đào tạo, các hình thức đào tạo của trường trong năm 2020.

Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ và các đơn vị trong trường để xây dựng các chỉ tiêu tuyển sinh và hoàn thành trong tháng 04 năm 2020.

 1. Tham mưu xây dựng các loại hình giới thiệu về nhà trường, công tác tuyển sinh năm 2020

Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường và hoàn thành trong tháng 03 năm 2020.

 1. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nhà trường đưa thông tin tuyển sinh của nhà trường trên các kênh thông tin (website của trường, video giới thiệu về trường, các bài viết và các hoạt động để giới thiệu về trường, Facebook của trường, băng rôn,…). Phòng truyền thông ,Ban quản trị Website phối hợp với Đoàn thanh niên, các Khoa trong trường, các Phòng trong trường, các Trung tâm trực thuộc và các giáo viên để thực hiện. Thời gian thực hiện liên tục trong năm

4.1. Thiết kế băng rôn, tờ rơi, video, tài liệu và thông báo tuyển sinh nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh.

4.2. Đăng thông báo tuyển sinh trên trang thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Website của trường; các trang facebook của trường.

Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 03, tháng 05 năm 2020 và thường xuyên trong năm.

 1. Thiết lập các mối quan hệ phối hợp trong công tác tuyển sinh.

5.1. Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; các trường Cao đẳng, Đại học; các trường THCS, THPT; UBND các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh để phối hợp làm việc, giới thiệu về trường, thông báo tuyển sinh.

Thời gian thực hiện trong 05/2020.

5.2. Phối hợp với các cơ quan (tỉnh Đoàn, Phòng GD&ĐT các huyện/ thành phố, Trung tâm DVVL tỉnh) tham gia chương trình tư vấn mùa thi định hướng ngành/nghề cho học sinh lớp 12 tại các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch chung của tỉnh và liên tục trong năm

 1. Tư vấn tuyển sinh.
 • Đoàn thanh niên tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực chủ động hỗ trợ, phối hợp tham gia công tác tuyển sinh năm 2020.
 • Phòng tuyển sinh phối hợp với các khoa/trung tâm cử cán bộ đến các Trường PTTH, Trung tâm GDNN-GDTX, các địa phương, doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu đào tạo, phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh.
 • Thời gian hoàn thành trước ngày 30/07/2020 và liên tục trong năm
 1. Tổ chức xét tuyển, thông báo nhập học.
 • Tùy theo từng thời điểm tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của từng hệ đào tạo, các bậc đào tạo, các loại hình đào tạo, Ban thư ký của HĐTS chủ động tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh thời gian xét tuyển và nhập học trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo đúng quy định hiện hành.
 • Đối với trình độ Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên: Thời gian tuyển sinh, xét tuyển và nhập học liên tục trong năm (khi đủ số lượng học sinh/lớp/ngành, nghề).

Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác tuyển sinh năm 2020 của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

PHÊ DUYỆT

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Huy Oanh

TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Huy Hải

 

Bài viết liên quan