THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2020

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Số:       /2020/TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 08  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Kính gửi: – Toàn thể Cán bộ, giảng viên, HSSV và các Đối tác

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020. Căn cứ kế hoạch đào tạo và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên trực thuộc Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng, Nhà trường xin được thông báo như sau:

  1. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên được nghỉ 01 ngày:

  • Thời gian nghỉ: Ngày 02/9/2020(thứ 4)
  • Thời gian đi làm lại: Ngày 03/09/2020(thứ 5)
  1. Thông báo này được áp dụng cho tất cả các cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên, các Trung tâm, Viện,…trực thuộc Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng và các đối tác./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 Như kính gửi;

 HĐQT (để b/c);

Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

    TS. Nguyễn Huy Oanh

Bài viết liên quan