THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐI LÀM TRỞ LẠI SAU CHỈ THỊ 16 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Số: 06 /TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Bắc Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đi làm trở lại

           Kính gửi:      – Toàn thể cán bộ, giảng viên, các đơn vị trực thuộc Trường

Được sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, Ban, Ngành…, sau hai tuần nghỉ giãn cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid -19, đến nay tình hình dịch bệnh ở nước ta nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang được kiểm soát rất tốt, các cơ quan, tổ chức trong thành phố đã bắt đầu đi làm trở lại, các công việc ngoài xã hội cũng đang dần bắt kịp nhịp sinh hoạt cũ.

Thực hiện chỉ đạo chung của Hội đồng Quản trị, Ban Giám Hiệu về việc đảm bảo mọi hoạt động của Trường không bị gián đoạn sau kỳ nghỉ vừa qua, Phòng Hành chính xin được thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, các đơn vị trực thuộc Nhà Trường nội dung sau đây:

  1. Toàn Trường đi làm trở lại vào ngày 15/4/2020 (thứ 4);
  2. Trong thời điểm tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường, để tránh tâm lý chủ quan, tất cả cán bộ khi đến trường làm việc phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế: thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay bằng dung dịch chuyên dụng để bảo vệ sức khỏe của mình và an toàn cho mọi người.

Nhận được thông báo này, đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, các đơn vị trực thuộc Nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

Trân trọng cám ơn!

   Nơi nhận:

 – HĐQT, BGH (để b/c);

 – Như thông báo (để t/h);

– Website;

– Lưu VT,HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

      TS. Nguyễn Huy Oanh

 

 

 

Bài viết liên quan