Thông báo về việc nghỉ lễ

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Số:       /TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

  

          Kính gửi:    – Cán bộ, giảng viên; Các đơn vị trực thuộc Nhà trường

 

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật lao động Việt Nam, Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020 như sau:

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và các đơn vị trực thuộc Nhà Trường được nghỉ vào ngày Thứ Năm (30/4/2020) và ngày Thứ Sáu (01/5/2020). Sau kỳ nghỉ lễ trên,các hoạt động của Nhà Trường trở lại làm việc bình thường.
  2. Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường đề nghị:
  • Cán bộ, giảng viên và học sinh – sinh viên hạn chế đi lại, không đến những nơi tập trung đông người;
  • Chấp hành theo các hướng dẫn của tổ chức y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhận được thông báo này, yêu cầu toàn thể cán bộ Nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

  Nơi nhận:

 – HĐQT (để b/c);

– Như thông báo (để t/h);

– Website;

– Lưu VT,HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

      TS. Nguyễn Huy Oanh

 

 

Bài viết liên quan