[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN CÁC BẬC, HỆ ĐÀO TẠO ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT COVID – 19

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

                        Số         /TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Bắc Ninh, ngày    tháng    năm 2020

THÔNG BÁO

Vv Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

    Kính gửi:   – Toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng;

                       – Các Trung tâm, Viện cùng các đơn vị sử dụng csvc của Nhà trường

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Thực hiện chỉ đạo chung của Bộ Y tế, các Sở, Ban, Ngành về việc phòng, chống dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Y-Dược Cộng Đồng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

– Tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên các phòng, Trung tâm, Viện cùng các đơn vị sử dụng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng thực hiện những quy định dưới đây:

  1. Trang bị khẩu trang cá nhân và đeo vào khi đến cơ quan làm việc
  2. Thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay mà Nhà trường đã đặt tại các khu vực theo chỉ dẫn;
  3. Kê khai trung thực, đầy đủ kiểm tra y tế khi các cơ quan chức năng có yêu cầu.

Để việc triển khai phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Nhà trường, đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên các Trung tâm, Viện cùng các đơn vị sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định trên để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và người xung quanh mình.

Trân trọng cám ơn!

        Nơi nhận:

  • Như thông báo
  • HĐQT, BGH (để b/c)
  •  Lưu VT,HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

      TS. Nguyễn Huy Oanh

 

Bài viết liên quan