THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP – 5 NĂM NÂNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG – LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2023

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Số:  192 /TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập – 5 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng – Lễ khai giảng năm học mới và Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2023

Nhằm ghi nhận những đóng góp của tập thể ban lãnh đạo, giảng viên và sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng qua các thời kỳ cho sự phát triển chung của Nhà trường, Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 5 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng Lễ khai giảng năm học mới và Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 20/11/2023, cụ thể như sau:

– Thời gian:

+ Ngày 11/11/2023: bắt đầu từ 7h00 dự kiến đến 21h00

+ Ngày 12/11/2023: bắt đầu từ 8h00 đến 11h30

– Địa điểm: 89 Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

– Thành phần: theo giấy mời.

Để tổ chức buổi Lễ được thành công, trang trọng và ý nghĩa, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Thông báo của Ban chỉ đạo tổ chức buổi Lễ (thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng).

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng thông báo đến các cá nhân đã và đang là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng; các tập thể, đơn vị và cá nhân quan tâm trong và ngoài nhà trường; tập thể cá nhân theo giấy mời được biết.

Trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

– HĐQT (để b/c);

– BGH;

– Các đơn vị thuộc trường;

– Các phòng, ban;

– Cổng thông tin điên tử của trường;

– Lưu VT. HC-TC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Minh Tiến

Bài viết liên quan