THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

NỘI DUNG ÔN TẬPTIN HỌC 11 - HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022

tin11ndontaphk2nguon90cau_104202221.pdf

 1. Tệp sẽ được tạo ra với nội dung rỗng.
 2. Chương trình thông báo lỗi “không tìm thấy tệp”.
 3. Chương trình bị đứng máy do lặp tìm kiếm tệp.
 4. Chương trình sẽ tìm kiếm tên tệp khác gần giống để thay thế.
  • Câu 2:Khi tiến hành mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệptìm thấy tệp thì:
 1. Nội dung trong tệp sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào tệp.
 2. Nội dung trong tệp sẽ giữ nguyên và chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào cuối tệp.
 3. Nội dung trong tệp sẽ giữ nguyên và chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào đầu tệp.
 4. Cả ba đáp án đều sai.
  • Câu 3:Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho 2 điểm và . Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến N:
 1. d:= sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2));
 2. d:= sqrt(sqr(x1+ x2)-sqr(y1+y2));
 3. d:= sqr(sqrt(x1-x2)+sqrt(y1-y2));
 4. d:= sqr(sqrt(x1+x2)-sqrt(y1+y2));
  • Câu 4:Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho điểm . Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến gốc tọa độ O:
 1. d:= sqr(x*x + y*y);
 2. d:= sqr(x*x -y*y);
 3. d:= sqrt(sqr(x) + sqr(y));
 4. d:= sqr(sqrt(x) + sqrt(y));
 1. restart(<biến tệp>);
  • Câu 5:Hãy chọn các thao tác ghi trên tệp văn bản chứa dữ liệu là:
 1. Thông báo mở tệp để đọc=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Đóng tệp=> Gán biến tệp với tên tệp
 2. Thông báo mở tệp để đọc=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Gán biến tệp với tên tệp=> Đóng tệp
 3. Gán biến tệp với tên tệp=> Thông báo mở file để ghi dữ liệu mới=> Ghi dữ liệu mới=> Đóng tệp
 4. Gán biến tệp với tên tệp=> Thông báo mở file để ghi dữ liệu mới=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Đóng tệp
  • Câu 6:Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp:
 1. Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
 2. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.
 3. Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
 4. Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Link nội dung: https://cmp.edu.vn/hay-chon-thu-tu-hop-li-nhat-khi-thuc-hien-cac-thao-tac-doc-du-lieu-tu-tep-a33575.html